Algemene voorwaarden

Gegevens EquiChique
EquiChique is een onderdeel van Canter Equipment
KVK: 32102154
BTW nr: NL 001934081 B91
Bank: NL51 KNAB 0255 2529 35

Tel. +31 6 10 77 27 40
shop@equichique.nl
www.equichique.nl

 

Artikel 1. Definities 

 1. Canter Equipment: Canter Equipment, gevestigd te Bussum als eenmanszaak onder KvK nr. 32102154
  Koper: degene met wie Canter Equipment een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Canter Equipment en consument samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als natuurlijk persoon handelt.


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Canter Equipment
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 3. Prijzen 

 1. Alle prijzen die Canter Equipment hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders – schriftelijk – overeengekomen door partijen.
 2. Alle prijzen die Canter Equipment hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Canter Equipment te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Canter Equipment niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Canter Equipment heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Canter Equipment (schriftelijk) op te zeggen indien voornoemde partij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Artikel 4. Betalingen en betalingstermijn 

 1. Canter Equipment mag bij het aangaan van de overeenkomst door online dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verwachten dat de betaling uiterlijk binnen acht (7) dagen na factuur of opdrachtdatum wordt voldaan.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de consument het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Canter Equipment n de consument een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Canter Equipment behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 5. Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Canter Equipment gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Canter Equipment.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Canter Equipment zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Canter Equipment op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Canter Equipment, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Canter Equipment te betalen.


Artikel 6. Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Canter Equipment gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Canter Equipment roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Canter Equipment, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoopgedurende een  bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het product in originele staat verkeert en geen gebreken vertoont door onzorgvuldig gebruik van de consument
– De originele verpakking aanwezig is
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
– Het een standaard product betreft en niet een zgn “custom made” product op bestelling.

 1. De bedenktijd van 7 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:- De dag inbegrepen nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 online bestelling, zodra de consument het eerste product heeft ontvangen.
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via shop@equichique.nl en/of telefonisch via 06-10772740.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 7 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Canter Equipment, bij gebreken waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 4. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant, retouren mogen ook op afspraak terug gebracht worden naar de showroom in Naarden.
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Canter Equipment deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige en juiste beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Canter Equipment heeft geretourneerd.
 6. Voor aankopen die gedaan zijn op afspraakof zijn afgehaald gelden andere voorwaarden als voor aankopen die online zijn geplaatst. De consument heeft een bedenktijd van 7 dagen en is verplicht om binnen 7 dagen zijn herroepingsrecht herkenbaar te maken. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via shop@equichique.nl en/of telefonisch via 06-10772740

 

Artikel 8. Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 9. Retentierecht

 1. Canter Equipment kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Canter Equipment heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Canter Equipment.
 3. Canter Equipment is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 10. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Canter Equipment te verrekenen met een vordering op Canter Equipment.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Canter Equipment blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Canter Equipment op grond van wat voor met Canter Equipment gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot de betalingsverplichting geheel is voldaan kan Canter Equipment zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugvorderen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bezwaren.
 4. Indien Canter Equipment een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Canter Equipment het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 12. Levering

 1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Canter Equipment het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Canter Equipment kan tegenwerpen.

 

Artikel 13. Levertijd 

 1. De door Canter Equipment opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Canter Equipment.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Canter Equipment niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 14. Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 15. Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de consument tot een bestelbedrag van € 200,00, daarboven voor Canter Equipment tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 16. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Canter Equipment niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Canter Equipment, bij gebreke waarvan Canter Equipment niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 17. Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal, geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van Canter Equipment die bij de klant aanwezig zijn, zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Canter Equipment de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 18. Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


Artikel 19. Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Canter Equipment enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van derden die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Artikel 20. Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– Ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
– Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes.
-Het product is niet gebruikt.

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte of op kleur bestelde artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.


Artikel 21. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Canter Equipment voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Canter Equipment heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Canter Equipment tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Canter Equipment tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 22. Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Canter Equipment.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Canter Equipment de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Canter Equipment redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 23. Duur van de overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Canter Equipment schriftelijk in gebreke stellen.


Artikel 24. Intellectueel eigendom 

 1. Canter Equipment behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canter Equipment (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Artikel 25. Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Canter Equipment ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Canter Equipment waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Canter Equipment schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

– Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
– Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 26. Boetebeding 

 1. Indien de consument het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

– is de andere partij een natuurlijk persoon dan bedraagt deze boete € 1.000,-
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Canter Equipment waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 27. Vrijwaring 

De klant vrijwaart Canter Equipment tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Canter Equipment geleverde producten en/of diensten.


Artikel 28. Klachten 

 1. De klant dient een door Canter Equipment geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Canter Equipment daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch via 06-10772740 of middels e-mail via shop@equichique.nl
 3. Consumenten dienen Canter Equipment uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Canter Equipment in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Canter Equipment gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 29. Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Canter Equipment.
  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Canter Equipment ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 30. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Canter Equipment een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Canter Equipment verschuldigd zijn.


Artikel 31. Aansprakelijkheid
Canter Equipment

 1. Canter Equipment is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Canter Equipment aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Canter Equipment is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Canter Equipment aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 32. Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Canter Equipment vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 33. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Canter Equipment toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Canter Equipment niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Canter Equipment in verzuim is.
 3. Canter Equipment heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Canter Equipment kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Artikel 34. Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Canter Equipment in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Canter Equipment kan worden toegerekend in een van de wil van Canter Equipment onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Canter Equipment kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Canter Equipment 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Canter Equipment er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Canter Equipment is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


Artikel 35. Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Artikel 36. Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Canter Equipment is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Canter Equipment zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 37. Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Canter Equipment
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 38. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Canter Equipment bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 39. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Canter Equipment is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De website van EquiChique is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, prijs-, model- en kleurwijzigingen zijn voorbehouden alsmede typefouten.

Opgesteld op 11 april 2022.